Legarda Emphasizes Importance of Cultural Mapping, Brings it to Antique

December 1, 2018

Senadora Loren “Inday “ Legarda, nga buhay run promotar nga dapat may rugyan gid nga cultural mapping sa kada gobyerno lokal, nagdara kang dyang hirikuton rugya sa ana pinalangga nga probinsiya –Antique.

 

Suno sa UNESCO, ang cultural mapping ukon ang heritage mapping, sangka proseso kang pagkilala kang mga duna kag mga pinanubli nga kultura nga tayuyon ginaobra ukon ginapatihan pa kang mga pumuluyo sa sangka lugar, nga may tinutuyo nga dya tipigan kag tayuyon nga obrahun ukon patihan.

Read More